Leveringsvoorwaarden


   

1. Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen HANS VAN DIJK EXPLOITATIE, (WWW.IJSMACHINE.COM en WWW.ELCOR.NL), de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst, hierna genoemd www.ijsmachine.com.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van WWW.IJSMACHINE.COM langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. WWW.IJSMACHINE.COM of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. Betalingsmethoden
WWW.IJSMACHINE.COM accepteert de volgende betalingsmethoden:
Off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling bij aflevering, betaling onder rembours, vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro. Voor niet Nederland is betaling bij levering niet mogelijk.

5. Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

6. Levering
6.1 Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van WWW.IJSMACHINE.COM wiens product(en) u hebt besteld.
6.2 Verzendkosten worden vastgesteld in overleg met de klant. Meer hierover op onze websites www.ijsmachine.com.
Voor artikelen met extreme afmetingen hanteren wij afwijkende bezorgkosten.
6.3 De levertijd bedraagt 5 tot 10 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België, tenzij anders overeengekomen.
6.5 Voor speciale bestellingen kan de levertijd tot maximaal 10 weken oplopen. Voor speciale bestellingen kan WWW.IJSMACHINE.COM een aanbetaling vragen.

7. Afkoelingsperiode
7.1 Nadat u het door u uw bestelling heeft gedaan, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen hierna, de onderliggende overeenkomst met WWW.IJSMACHINE.COM te ontbinden.
7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te
ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan WWW.IJSMACHINE.COM te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar WWW.IJSMACHINE.COM. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.
7.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u deovereenkomst met WWW.IJSMACHINE.COM ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal WWW.IJSMACHINE.COM deze betalingen binnen 14 dagen nadat WWW.IJSMACHINE.COM het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
7.4 WWW.IJSMACHINE.COM behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van WWW.IJSMACHINE.COM of de leverancier van het product) is beschadigd.
7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van WWW.IJSMACHINE.COM schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal WWW.IJSMACHINE.COM u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. WWW.IJSMACHINE.COM heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclamatie
WWW.IJSMACHINE.COM is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal WWW.IJSMACHINE.COM het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Garantie en garantieafhandeling
9.1 De garantietermijnen van nieuwe apparatuur kunt u vinden op onze websites www.elcor.nl en www.ijsmachine.com onder de categorie “garantie en service”.
Op gebruikte apparatuur is garantie slechts van toepassing als dit op de factuur is aangegeven.
9.2 Transport van apparatuur is nimmer een onderdeel van garantie en komt altijd voor rekening van de klant.
9.3 Voor garantiereparatie ter plaatse is de klant altijd voorrijkosten verschuldigd.
9.4 Afhandeling van reparatie vindt altijd plaats in de door WWW.IJSMACHINE.COM, dan wel door de fabrikant/importeur aangewezen werkplaats.

10. Service
10.1 Actuele reparatietarieven en servicekosten staan op de websites www.elcor.nl en op www.ijsmachine.com.
10.2 WWW.IJSMACHINE.COM heeft het recht om service op locatie bij de klant te weigeren als:
De reparatie-locatie zich bevindt op een plaats die niet over land bereikbaar is.
Er niet tussen 9.00 uur en 17.00 uur gerepareerd kan worden.
Indien voor de kortste weg naar de reparatie–locatie gebruik moet worden gemaakt van tolwegen of veerpont.
Er niet binnen 100 meter van de reparatie-locatie met ons voertuig geparkeerd kan worden.
Er kans bestaat voor schade aan goederen en gevaar bestaat aan welzijn van personeel.
10.3 WWW.IJSMACHINE.COM heeft het recht om service in de werkplaats te weigeren of op te schorten als:
de klant thans niet aan haar betalingsverplicht houdt.

11. Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant/leverancier. De totale aansprakelijkheid van WWW.IJSMACHINE.COM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van WWW.IJSMACHINE.COM zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweeentwintighonderd vijftig euro (EUR 2250,00). Aansprakelijkheid van WWW.IJSMACHINE.COM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op WWW.IJSMACHINE.COM geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WWW.IJSMACHINE.COM dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen WWW.IJSMACHINE.COM en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat WWW.IJSMACHINE.COM of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.


==============
WWW.IJSMACHINE.COM is een onderneming van de Hans van Dijk Exploitatie Maatschappij gevestigd te Emmen, Vitus Beringstraat 22, 7825 AJ -Telefoon 0591-820216- fax 0591-714708
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nummer 35019282 - BTWnummer NL053936292B01